[Bulgarian Cyrillic Alphabet]
А-B-V-G        
D-E-Zh-Z        I-J-K-L        M-N-O-P        R-S-T-U        F-H-Ts-Ch        Sh-Sht-Yu-Ya

[English Alphabet]
A-B-C        D-E-F        G-H-I        J-K-L      M-N-O        P-Q-R       S-T-U        V-W-X        Y-Z        
Абрамян Э.Г. (1988). У истоков культурной традиции. Фан. Ташкент.
Авилова, Л. (2004). Радиоуглеродные датировки и хронология перехода от енеолита к раннему бронзовому веку. Добруджа 21, 2003, 239-247.
Аврамова М. (1992). Централните Родопи и проблемът за Преходния период от енеолита към бронзовата епоха. Археология 34,2, с. 51.
Алекшин В.А. (1986). Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ (по археологическим материалам Средней Азии и Ближнего
Востока). Ленинград.
Ангелов В. (1997). Празникът в традиционната народна култура. Б.и. София.
Ангелов Н. (1959). Златното съкровище от Хотница. Археология 1, 1-2, 38-46.
Ангелов Н. (1961). Работилница за плоски костени идоли в селищната могила при с. Хотница, Търновско. Археология 3, 2, 34-38.
Ангелова И. (1992). Предварительные результаты раскопок неолитического поселения Овчарово-Гората. Studia Praehistorica 11-12, 41-50.
Антонова Е.В. (1984). Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. Наука. Москва.
Балабина В., Мацанова В., Мерперт Н., Мишина Т., Терзийска-Игнатова С. 2002 Относителна хронология на пластовете от късния халколит и ранната бронзова епоха на
селищната могила Юнаците (по данни на микростратиграфията и палинологията). Годишник на Археологическия музей Пловдив 9, 1, 131-134.
Бергер Л. (2004). Антропоморфни и зооморфни фигури от периодите Караново II-III до III-IV на тел Караново, сондаж Север-Юг. В: Николов и др. (ред.), Праисторическа
Тракия, 172-176, 183-187.
Биелич Д., Савич О. (2004). Балканите като метафора : Между глобализацията и фрагментацията. Труд. София.
Бoгдaнoв, Бoгдaн (2007).  Културa, oбщeствo, литeрaтурa: Teкстoвe пo културнa aнтрoпoлoгия нa aнтичнoсттa. София : ЛИК.
Боев П., Кавгазова Л. (1983). Неолитни скелети от Кърджали. Родопски сборник 5.
Божкова, Анелия & Тодорова, Надежда (2009). Спасителни сондажни проучвания на обект «Градището» - с. Долно Дряново, община Гърмен. В: Археологически  
открития и разкопки през 2008 г. НАИМ-БАН. София, 200-201.
Бошнаков К., Ботева Д. (ред.) (2002). Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева. Университетско иѕдателство “Св. Климент Охридски”. София.
Бочков П., Тодоров О. (2001). Ловци на умове : Лекции по антропология. Планета-3, Нов Български Университет. София.
Бояджиев, Я. (1993). Абсолютна хронология на култура Акропотамос-Тополница. В: Николов В. (ред.), Праисторически находки, 91-96.
Бояджиев, Я. (2000). Развитие на раннонеолитните култури в Тракия в светлината на радиовъглеродните дати. Годишник на Департамент Археология 4-5. Нов
Български Университет и Археологически институт с музей – БАН. София, 55-62.
Бояджиев, Я. (2001). Погребалната практика intra muros през неолита и халколита в българските земи: обичай или изключение. Археология 3-4, 16-24.
Бояджиев, Я., Асланис Й., Терзийска-Игнатова С., Мацанова В. 2003 Археологически разкопки на праисторическа селищна могила “Юнаците”, Пазарджишко. В:
Торбатов С. (ред.), Археологически открития и разкопки през 2002 г., 21-22.
Бояджиев, Я. (2002). Хронология на праисторическите култури на територията на Добруджа. Добруджа 9, 10-19.
Бояджиев, Я. (2004). Вкопани жилища от късния неолит в Тракия. В: Николов и др. (ред.), Праисторическа Тракия, 203-206, 211-214.
Бояджиев, Я. (2005). Къснохалколитно селище Орлица. В: Ников К. (ред.), Археологически открития, 56-58.
Бояджиев, Я. (2007). Телль Юнаците – абсолютная хронология горизонтов эпохы ранней бронзы. В: Деопик, О.Д. (ред.), Телль Юнаците. Эпохы бронзы. Том 2, часть 1, с.
217-221. Москва: Восточная литература. [cp. Nikolova, L. (1999b). The Yunatsite Culture: Periodization, chronology and synchronizations. Reports of Prehistoric Research
Projects vol. 2-3. Sofia, 33-977;
Бурдийо П., Вакан Л. (1993). Въведение в рефлексивната антропология. Критика и хуманизъм. София.
Бурдийо П. (1997). Практическият разум : Върху теорията на дейността. Критика и хуманизъм. София.
Бъчваров К. (1994). Хронологически аспекти на неолитните погребални обреди в Тракия. Годишник на Департамент Археаология, Нов Български Университет 1, 263-268.
Бъчваров К. (2003). Неолитни погребални практики. Интрамурални гробове от българските земи в контекста на Югоизточна Европа и Анатолия. Бард. София.
Бъчваров К. (2004). Раждащото гърне: неолитни гробове в керамични съдове
от Югоизточна Европа. В: Николов В. и др. (ред.), Праисторическа Тракия, 146-150.
Вайсов И. (1992). Състояние на проучванията на т.нар. «Преходен период в България». Археология 34,2,45-47.
Вандова В. (2004). Неолитни керамични съдове с графитирана повърхност от долината на Струма. В: Николов В. и др. (ред.), Праисторическа Тракия, 115-121, 130-132.
Васић, Р. (2008). Археолошки преглед. Нова сериja, 2/3 (2004/5). Београд: Министерство културе републике Србjе & Српско археолошко друштво.
Ганецовски Г., Василев И., Тодорова К. (2004) Археологически проучвания на къснохалколитното селище в м. Заминец, с. Горна Кремена, община Мездра. В: Торбатов
С. и др. (ред.), Археологически открития и разкопки през 2003 г., 40-41.
Галовић Р. (1968). Сахрањивање у старчевачкој култури – Прилог проучавању култних обичаја у неолиту Подунавља. Старинар 18, 1967, 168-174.
Гарашанин М. (1966). Хронология и генезис на неолита в централната и югоизточната част на Балканския полуостров. Археология 8,1,16-30.
Гарашанин М. (1973). Праисторија на тлу СР Србије. Београд.
Гацов И. (1994). Праисторията. В: Гацов И. (съст.), Началото, 9-28.
Гацов И. (съст.) (1994). Началото. Инфо-прес. София.
Гацов И. (съст.) (1997). Човекът зад находките. Археологията днес и утре. София.
Георгиев Г.И. (1963). Главни резултати от разкопките на Азмашката селищна могила през 1961. ИАИ 26, 157-176.
Георгиев Г.И. (1966). Многослойное поселение Азмашка могила близ Старой Загоры (Болгарии). КСИА 106, 3-10.
Георгиев Г.И. (1974). Стратиграфия и периодизация на неолита и халколита в днешните български земи. Археология 4, 1-19.
Георгиев Г.И., Мерперт Н.Я., Катинчаров Р.В., Димитров Д.Г. (1979) Езеро. Раннобронзовото селище. БАН. София.
Георгиева, Ц. (2002). Археоложка от Карлово създаде институт в Солт Лейк Сити. Марица, 11.11.2002 г., с. 21.
Гергов, В. (2003). Спасителни археологически разкопки на праисторическото селище в м. Езерото при село Садовец, Плевенска област – 2002 година. Торбатов С.
(ред.), Археологически открития и разкопки през 2002 г., 14-16.
Гергов, В. (2004а).Телиш-Редутите: синхронизация със селища в Тракия. В: Николов и др. (ред.), Праисторическа Тракия, 437-440, 446-448.
Гергов, В. (2004б). Спасителни археологически разкопки на праисторическото селище в м. Езерото при с. Садовец, Плевенско. Торбатов С. и др. (ред.), Археологически
открития и разкопки през 2003 г., 39-40.
Гергова, Д., Генов Д., Кънчева-Русева Т., Кънчев К., Камуро Х., Доу Й., Санмото М. (2004). Археологически проучвания на селищната могила до с. Дядово, Новозагорска
община. В: Торбатов С. и др. (ред.), Археологически открития и разкопки през 2003 г., с. 52.
Д. Гергова. (Отг. ред.), Phosphorion. Studia in honorem Mariae Čičikova. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House.
Гиндин, Л.А. (отв. ред.) (1984). Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Лингвистика, история, археология. Наука. Москва.
Гинев, Д. (1998). Идеи в културологията; т. 3. Homo culturalis. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София.
Гребска-Кулова М., Кулов И. (2004). Сондажни проучвания на праисторическото селище при с. Дренково, м. Площеко, Благоевградско. В: Торбатов С. и др. (ред.),
Археологически открития и разкопки през 2003 г., с. 26.Archaeology, Anthropology and Sociology of Enculturation and Health
Eurasian prehistory
Bibliography by Lolita Nikolova
2007-2012 © Lolita Nikolova, PhD
Last updated: 6-21-12.
You can submit titles by writing to lnikol@iianthropology.org (Subject: Eurasian bibliography)