Cyrillic
А-B-V-G        D-E-Zh-Z        I-J-K-L        M-N-O-P        R-S-T-U        F-H-Ts-Ch        Sh-Sht-Yu-Ya
Latin
A-B-C        D-E-F        G-H-I        J-K-L      M-N-O        P-Q-R       S-T-U        V-W-X        Y-Z      
Деопик, О.Д. (ред.) (2007). Телль Юнаците. Эпохы бронзы. Том 2, часть 1. Москва: Восточная литература.
Дергачов, В.А. (2000). Два этюда в защиту миграционной концепции. Стратум 2, 188-236.
Детев, П. (1950). Селищната могила Банята при Капитан Димитриево. Годишник на Народния Археологически Музей Пловдив 2, 1-21.
Детев, П. (1948). Селищната могила «Ясъ тепе» в Пловдив. Годишник на Народния Археологически Музей Пловдив 1, 1-14.
Детев, П. (1959). Материали за праисторията на Пловдив. Годишник на Народния Археологически Музей Пловдив 3, 3-80.
Детев, П. (1963). Стратиграфия на селищните могили в Южна България. Годишник на Народния Археологически Музей Пловдив 5, 5-23.
Детев, П. (1976). Разкопки на селищната могила Ясатепе в Пловдив през 1970 и 1971 год. Известия на музеите от Южна България 2, 81-141.
Димитров, Д. (1996). Новооткрити раннонеолитни селища от долината на Горна Струма. ГДА НБУ 2-3, 97-105.
Димитров, М. (1976). За характера на културата Караново IV. Известия ма музеите от Югоизточна България 1, 9-16.
Димитрова, В. (1995). Видни археолози събра карловския симпозиум. Карловска трибуна бр. 21, с. 3.
Димов, Т. (1999). Културата Хаманджия в Добруджа. Добруджа 9, 20-34.
Дичев, И. (2000). Културните превъплъщения на дара в модерната епоха. Хабилитационен труд. София. Е.п.: http://www.geocities.com/ivayloditchev2001/DarDisertatsia.
doc
Джамбазов, Н. (1969). Раннопалеолитни находки край гр. Никопол. Археология 11, 2, 55-67.
Джамбов, И. (науч. ред.) (2004). Юбилейна конференция с международно участие. 100 години музейно дело в Карловско. 20 години археологически разкопки на
средновековната крепост “Аневско кале”. Карлово, 6’7 юни 2003. Сбодник доклади. Пловдивско университетско издателство. Пловдив.
Джарылгасинова, Р.Ш. & Крюков, М.В. (1985). Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год.  Наука. Москва.
--- 2000 Древние общества юга Восточной Европы в эпоху палеометалла (Ранние комплексные общества и вопросы культурной трансформации). Европейский Дом.
Санкт-Петербург. Археологические изыскания Вып. 63.
Еленски, Н. (2003). Сондажни проучвания на раннонеолитното селище с. Джулюница – “Смърдеш”, Великотърновско, през 2002. Торбатов С. (ред.), Археологически
открития и разкопки през 2002 г., 17-18.
Еленски, Н. (2004). Сондажни проучвания на раннонеолитното селище Джюлиница-Смърдеш, Великотърновско. Торбатов С. и др. (ред.), Археологически открития и
разкопки през 2003 г., 14-15.
Еленски, Н. (2004). Материали от времето между края на късния енеолит и ранната бронзова епоха, открити на хълма Трапезица във Велико Търново. Добруджа 21,
2003, 248-260.
Елчинова, М., & Лазова, Ц. (2004). Значими имена в антропологията : Лекции по антропология. Нов Български Университет. София.
Животновъдство (уеб). Уикипедия. Посетена на 13.08.2009.
Жуковская, Н.Л. (1988). Категория и символика традиционных культур монголов. Наука. Москва.Archaeology, Anthropology and Sociology of Enculturation and Health
Eurasian prehistory
Bibliography by Lolita Nikolova
2007-2009 © Lolita Nikolova, PhD
Last updated: 10-25-10.
You can submit titles at lnikol@iianthropology.org (Subject: Eurasian bibliography)