Cyrillic
А-B-V-G        D-E-Zh-Z       I-J-K-L        M-N-O-P        R-S-T-U        F-H-Ts-Ch        Sh-Sht-Yu-Ya
Latin
A-B-C        D-E-F        G-H-I        J-K-L      M-N-O        P-Q-R       S-T-U        V-W-X        Y-Z      
Иванов Т. (1978) О некоторых сторонах погребального обряда и представлениях о загробном мире во время неолита и халколита в Болгарии. Studia Praehistorica 1-2,
157-162.
С. В Иванова, С.Б., Петренко, В.Г., & Ветчинникова, Н. Е. (2005). Курганы древних скотоводов междуречья Южного Буга и Днестра. Одесса: Институт Археологии НАН
Украины. (.
pdf)
Bibliography of works in Russian by Svetlana Ivanova
Игнатов А. (1999) Антропологическа философия на историята : За една философия на историята в постмодерната епоха. Факел. София.
Илчева В. (1995) Преходният период от каменно-медната към бронзовата епоха по материали от Централна Северна България. Дис. за ….”к.и.н.”. София.
Илчева В. (1996) Технология и класификация на керамиката от Хотница-Водопада – Преходен период ор енеолита към бронзовата епоха. Известия на Историческия
музей – Велико Търново 11, 87-139.
Илчева В. (1997) Технология и класификация на керамиката на селища от Преходния период от енеолита към бронзовата епоха в средния басейн на река Янтра.
Известия на Историческия музей – Велико Търново 12, 91-113.
Илчева В. (1998) Хотница-Водопада – селището от Преходния период от енеолита към бронзовата епоха. Известия на Историческия музей – Велико Търново 13, 66-102.
Илчева, В. (2004). Керамика от пласт “В” на Еменската пещера. Добруджа 21, 2003, 261-278.
Йорданов Й., Димитрова Б. 1996 Антропологични данни за погребените в интрамурален некропол в селище от ранния рисуван неолит – с. Малък Преславец,
Силистринско. ГДА-НБУ 2-3, 106-118.
Јовановић Б. (1974) [1972] Технологија рударства у раном енеолиту Централног Балкана. Старинар 23, 1-14, табл. 1-6.
Кайоа Р. (2001) Човекът и свещеното. Лик. София.
Калчев П. (2004) Преходът от късния неолит към ранния халколит в района на Стара Загора. В: Николов В. и др. (ред.), Праисторическа Тракия, 215-217, 222-226.
Калчев П., Янков Д. (2004) Сондажни археологически проучвания ма обект N.7, км 184+100 – км 184+800, “Открито праисторическо селище”, м. Синански гробища в
зелмището на с. Рупки, Старозагорско, лот 1 ма АМ “Тракия”. В: Торбатов С. и др. (ред.), Археологически открития и разкопки през 2003 г., 43-45.
Карастоянова Д. (2004) Среднонеолитен керамичен комплекс Караново І-ІІІ
от тел Казанлък. В: Николов В. и др. (ред.), Праисторическа Тракия, 99-104.
[Карловска Трибуна] (2001) Новите археологически разкрития във фокуса на специалистите. Карловска трибуна бр. 2, с. 1 & 3.
Катинчаров Р. (1969) Неолитна мраморна фигурка от гр. Казанлък. Археология 11, 2, 51-55.
Катинчатров Р., Аврамова М. (1994) Едно очаквано съкровище. Проблеми на изкуството 4, 4-5.
Катинчаров Р., Мерперт Н.Я., Титов В.С., Мацанова В.Х., Авилова Л.И. 1995 Селищна могила при село Юнаците (Пазарджишко). Т. 1. Агато & Диос.
Кисьов Д. (2004) Технология на графитната украса на халколитна керамика в Тракия. В: Николов В. и др. (ред.), Праисторическа Тракия, 497-499.
Китов Г., Панайотов И., Павлов П. (1991) Могилни  Некрополи в Ловешкия край. Ранна бронзова епоха (некрополът Горан-Слатина). БАН. София. Разкопки и
проучвания 23.
Ковачева М., Тошков A. (1991) Археомагнетизмът и неолитните селища в България. Археология 4, 9-13.
Ковачева М. (1998) Векови вариации на геоматнитното поле по археомагнитни данни. Автореферат за …. “д.ф.н.”.
Козловски Я.К. (1994) Праисторическото общество. В: Гацов И. (съст.), Началото, 157-160.
Ковачева, М., Бояджиев, Я. (2007). Археомагнитное исследование горизонтов эпохи бронзы на телле Юнаците. В: Деопик, О.Д. (ред.), Телль Юнаците. Эпохы бронзы.
Том 2, часть 1, с. 222-221. Москва: Восточная литература.
Крейпо Р.Х. (2000) Културна антропология: как да разбиране себе си и другите. Център за изследване на демокрацията, Лик. София.
Криничная Н.А. (1988) Персонажи преданий: становление и эволюция образа. Наука. Ленинград.
Кутюр К. (1994) Еволюция на човека. В: Гацов И. (съст.), Началото, 79-102.
Кънчев М. (1973) Културна група Караново IV в Новозагорско. Археология 3, 42-51.
Кънчев М. (1976) Новооткрити жилища от културата Караново IV в Нова Загора. Известия ма музеите от Югоизточна България 1, 17-24.
Кънчев К. (1995) Стратиграфско разпределение на рисуваната керамика в многослойното раннонеолитно селище Чавдар, Пирдопско. Археология 2, 1-4.
Кънчева-Русева T. 2000 Орнаментирани керамични предмети от праисторическото селище Хлебозавода – Нова Загора. В:Николов В. (ред.), Тракия и съседните райони
през неолита и халколита, 61-67.
Кънчева-Русева Т. (2004) Накити и облекло на праисторическия човек (по материали от халколитната селищна могила Съдиево, Югоизточна България). В: Николов В. и
др. (ред.), Праисторическа Тракия, 465-469, 475-476.
Кънчева-Русева Т., Велков К., Лещаков К. (2004) Сондажни археологически разкопки на с. Овчарци, община Раднево. В: Торбатов С. и др. (ред.), Археологически
открития и разкопки през 2003 г.,
Кынчев М., Кынчева Т. (1988) Поздненеолитическое поселение «Хлебозавод» у города Нова Загора. Studia Praehistorica 9, 68-83.
Леви-Строс К. (1995) Структурална антропология. Част 2. Издателска къща “Христор Ботев”. София.
Лещаков К., Петров И., Параилиев П., Тодорова Н., Костова К., Петрова В., Димитров И., Лещаков П. (2003) Спасителни археологически разкопки на обект Ябълково
(Карабюлюк), община Димитровград. В: Торбатов С. (ред.), Археологически открития и разкопки през 2002 г., 25-29.
Лещаков К. (2004а) Спасителни разкопки на обект Ябълково. В: Торбатов С. и др. (ред.), Археологически открития и разкопки през 2003 г., 15-17.
Лещаков, К. (2006). Бронзовата епоха в Горнотракийската низина. Годишник на Софийски Университет «Св. Климент Охридски». Исторически факултет. Специалност
Археология. Том 3, 2002, 141-216.
Лещаков К. (2004б) Спасителни разкопки на обект Крушака по АМ “ Тракия”, Лот 5, км 341+ 790Б342+020. В: Торбатов С. и др. (ред.), Археологически открития и
разкопки през 2003 г., 17-18.
Лещаков К. (2004в). Керамика с врязана и канелирана украса от раннонеолитното селище Ябълково на р. Марица. В: Николов В. и др. (ред.), Праисторическа Тракия, 80-
84.
Лещаков П. (2004) Графитните находища в България и някои аспекти на разпространението и употребата на графита през халколита. В: Николов В. и др. (ред.),
Праисторическа Тракия, 483-487, 492-496.
Лещаков П. (2009). Разкопки на къснонеолитно селище Буджака, гр. Созопол, през 2008 г. (
http://www.naim.bg/main.php?lang=BG)
Лихардус Я., Илиев И. (2004) Относителна хронология на неолита и халколита в микрорегиона на Драма и връзките му с Централна Тракия. В: Николов В. и др. (ред.),
Праисторическа Тракия, 26-33.
Лихардус Я., Фол А., Гетов Л., Бертемес Ф., Ехт Р., Катинчаров, Илиев И. (2001) Изследвания в микрорегиона на с. Драма (Югоизточна България). Унив. издателство „Св.
Климент Охридски“. София.Archaeology, Anthropology and Sociology of Enculturation and Health
Eurasian prehistory
Bibliography by Lolita Nikolova
© 2007-2009  Lolita Nikolova, PhD
Last updated: 10-10-10
You can submit titles at lnikol@iianthropology.org (Subject: Eurasian bibliography)