Cyrillic
А-B-V-G        D-E-Zh-Z        I-J-K-L        M-N-O-P        R-S-T-U        F-H-Ts-Ch        Sh-Sht-Yu-Ya
Latin
A-B-C        D-E-F        G-H-I        J-K-L      M-N-O        P-Q-R       S-T-U        V-W-X        Y-Z           
Македонски Археолошки Весник
Манзура, Игор В. (2000). Владеющие скипетрами. Стратум 2, 237-295.
Манзура, Игор В. (ред.) (2003). Земля Триполиада. Высшая антропологическая школа. Кишинев. Stratum plus. Кишинев.
Маразов, Иван (1981). Богът-бик и богинята-пчела от Чатал Хюйюк – началото на един мит. Изкуство 9-10, 51-63.
Маразов, Иван (1992). Видимият мит. Изкуство и митология. Христо Ботев. София.
Марфунин, А.Ц. (1987). История золота. Москва: Наука.
Массон, В.М. (2000). Ранние комплексные общества Восточной Европы. В: Древние общества юга Восточной Европы, 135-166.
Мацанова, В. (2000). Интрамурални “погребения” от късния халколит в селищната могила при Юнаците, Пазарджишко). В: Николов, В. (ред.), Тракия и съседните
райони, 121-131.
Мелетински, Е. (1995). Поетика на мита. Христо Ботев.София.
Мерперт, Николай.Я. & Мацанова, Величка. (2007). Горизонты эпохи ранней бронзы.- Стратиграфия горизонтов раннего бронзового века. В: Деопик, О.Д. (ред.), Телль
Юнаците. Эпохы бронзы. Том 2, часть 1, с. 14-147. Москва: Восточная литература.
Миков, В. (1933). Предисторически селища и находки от България. Материали за археологическата карта на България 7. София.
Михайлов, Ф. (2008). Нови данни за най-ранния добив и обработка на мед в долината на Горна Струма (Abstract: New evidence for the earliest copper yielding and
processing in the upper Struma valley).  In Д. Гергова. (Отг. ред.), Phosphorion. Studia in honorem Mariae Čičikova (pp. 35-47). Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing
House.
Мишина, Т.Н. (1988). Энеолитический комплекс телля «Плоская могила» у с. Юнаците (НРБ). Российская археология 3, 244-249.
Мишина, Т.Н., Балабина, В.И. (2007). Погребения: описание и анализ. В: Деопик, О.Д. (ред.) (2007). Телль Юнаците. Эпохы бронзы. Том 2, часть , с. 169-206. Москва:
Восточная литература.
Мос, М. (2001). Дарът : Форма и основание за обмена в архаичните общества. Крикика и хуманизъм. София.
Мунчаев, Р. М., Мерперт, Н. Я &  Амиров, Ш. Н. (2004).
ТЕЛЛЬ-ХАЗНА I. Культово-административный центр IV–III тыс. до н. э. в Северо-восточной Сирии. Москва:
Paleograph Press.
Ников, К. (ред.) (2005). Археологически открития и разкопки през 2004 г. XLIV Национална Археологическа Конференция. АИМ при БАН. София.
Николов, Богдан. (1974). Градешница. Нука и изкуство. София.
Николов, Богдан. (1975). Селище от стария неолит при с. Градешница, Врачански окръг. Археология 17, 1, 25-40.
Николов, Васил., Григорова К., Сиракова Е. (1991). Раннонеолитно селище Слатина в София: първи строителен хоризонт (предварително съобщение). Археология 3,
13-26.
Николов, Васил. (1992). Раннонеолитно жилище от Слатина (София). БАН. София. Разкопки и проучвания 25.
Николов, Васил. (ред.) (1993). Праисторически находки и изследвания. Сборник в памет на проф. Г. И. Георгиев. Археологически институт и музей. София.
Николов, Васил. (1998). Проучвания върху неолитната керамика в Тракия. Керамичните комплекси Караново II-III, III и III-IV в контекста на Северозападна Анатолия и
Югоизточна Европа. Агато. София.
Николов, Васил., Мацанова В., Стефанова Т., Божилов В., Бъчваров К., Гацов И., Маринова Е., Нинов Л. (1999). Селищната могила Капитан Димитриево. Разкопки
1998-1999. Археологически институт с музей – БАН & Исторически музей Пещера. София & Пещера.
Николов, Васил. (ред.) (2000). Тракия и съседните райони през неолита и халколита. Археологически институт с музей. София.
Николов, Васил. (2001). Неолитни двуетажни къщи в Тракия. Археология 42, 1-2, 1-12.
Николов, Васил, Хилер, Щтефан, Кънчева, Татяна., Хьоглингер, Петер. (2001). Българо-австрийски разкопки на селищната могила Караново, Новозагорско, през 2000
г. В: Торбатов, С. (ред.), Археологически открития и разкопки през 1999-2000 г. XL Национална археологическа конференция. София. Археологически институт с музей
– БАН, с. 24.
Николов, Васил. (2002). Раннонеолитна рисувана орнаментация. София.
Николов, Васил., Карастоянова, Д. (2003). Рисуваната орнаментация като система за комуникация между поколенията (по материали от ранно- и среднонелитния
пласт на тел Казанлък). Археология 44, 2, 5-14.
Николов, Васил., Карастоянова, Д., Петрова В. & Божилов, Венцислав (2003). Селищна могила Капитан Димитриево, Пещерско: археологически разкопки през 2002 г.
В: Торбатов (ред.), Археологически открития и разкопки през 2002 г., 23-24.
Николов, Васил. (2004). Динамика на културните процеси в неолитна Тракия. В: Николов В. и др. (ред.), Праисторическа Тракия, 13-17, 24-25.
Николов, Васил., Бъчваров Крум. & Калчев Петър. (ред.) (2004). Праисторическа Тракия. Доклади от международния симпозиум в Стара Загора. 30.09-04.10.2003.
Археологически институт с музей при БАН & Регионален исторически музей Стара Загора. София & Стара Загора.
Николов, Васил., Карастоянова Д., Бъчваров, Крум., Петрова В. & Божилов, Венцислав. (2004). Археологически разкопки на тел Капитан Димитриево, Пещерско. В: В:
Торбатов (ред.), Археологически открития и разкопки през 2003 г., 18-20.
Николова, Лолита. (1991). Проблеми на културните отношения между Югоизточна и Централна Европа през ранната бронзова епоха. Автореферат за…. “к.и.н.”.
Николова, Лолита. (1992а). Финалът на каменно-медната епоха и първият етап на ранната бронзова епоха в Югоизточна Европа (IV хил.пр.н.е.). Археология 34,2,52-
53.
Николова, Лолита. (1992б). Поява и разпространение на надгробните могили в Карпато-Балканския регион (ранна бронзова епоха). Археология 3, 1-10.
Николова, Лолита. (1994). Новооткрити праисторически селища в горното течение на р. Стряма (Северозападна Тракия). Анали 2-3, 5-11.
Николова, Лолита. (1999). Раннобронзовата култура Юнаците. Археология 41,3-4, 9-20.
Николова, Лолита. (2000). Ямная культура на Балканах (Динамика структуры погребального обряда и соотношение с другими культурами ранней бронзы. Стратум 2,
423-458.
Николова, Лолита. (2002). Потвърден научен авторитет на археологията в Карлово. Карловска трибуна бр. 16, с. 3.
Николова, Лолита. (2003). К археологии социальных изменений (по материалам позднего доисторического периода Балкан). В: Манзура, И. В. (ред.), Земля
Триполиада (pp. 280-294). Кишинев: Высшая антропологическая школа. Stratum plus.
Николова, Лолита. (2004). Към проблема за ролята на културните взаимодействия за социалното възпроизвеждане в праисторията (по данни от Карловската
котловина). В: Джамбов, Иван. (науч. ред.), Юбилейна конференция, 166-175.
Николова, Лолита. (2008). Към развитието на балканската културно-хронологическа схема на неолита и медната епоха (Abstract: Toward the development of the Balkan
cultural-chronological scheme of the Neolithic and Copper Age). In Д. Гергова (Отг. ред.), Phosphorion. Studia in honorem Mariae Čičikova (pp. 48-65). Sofia: Prof. Marin
Drinov Academic Publishing House.
Николова, Лолита. (2008). Неолитните и халколитни култури в басейна на р. Струма.Стефан Чохаджиев. Неолитните и халколитни култури в басейна на р. Струма.
Велико Търново. 2007. 159 с. текст, лит., 106 обр., 55 табла.
http://www.journey.bg/guide/printable.php?guide=5622
Нинов, Лазар. (1993). Храната на населението от неолитното селище Самоводене. В: Николов, Васил. (ред.), Праисторически находки и изследвания, 85-88.
Нинов, Лазар. (2004). Резултати от археологическите изследвания на материали от праисторически обекти през 2003 г. В: Торбатов С. и др. (ред.), Археологически
открития и разкопки през 2003 г., 45-47.
Oстроверхов А. (1992). Стекло и стеклоделие как историческое явление в памятниках древних культур Украины (III-I тыс. до н. э.) [Glass and Glass Making as Historic
Phenomen in Ancient Cultures of Ukraine (3rd – 1st Millenia B.C.).]. B: Северо-Западное Причерноморье: ритмы культурогенеза. Одесса, 26-27.
Oстроверхов, А., Г.Л. Евдокимов (1994). Древнеямное погребение с набором украшений из кургана у с. Верхнетарасовка [Ancient Pit Grave Burial with Collection of
Adornments from  the Barrow near Verkhnetarasovka Village]. B: Древнее Причерноморье. КС ОАО. Одесса, 56-63.
Панайотов, Иван. (1989). Ямната култура в българските земи. БАН. София. Разкопки и проучвания 21.
Панайотов, Иван. (1997). Погребалните обреди в археологията. Понятия, структура и описание, тълкуване. В: Гацов И. (съст.), Човекът зад находките, 26-37.
Панайотов, Иван., Гацов Иван., Попова Цветана. (1992). «Помпена станция» близ с. Малък Преславец – ранненеолитическое поселение с интрамуральными
погребениями. Studia Praehistorica 11-12, 51-61.
Панайотова, Кристина., Миков Р., & Христов М. (2004). Спасителни археологически проучвания на обект Nо. 16 по АМ “Тракия” в землището на с. Яздач, община
Чирпан, през 2003 г. В: Торбатов С. и др. (ред.), Археологически открития и разкопки през 2003 г., с. 48.
Перничева, Лиляна. (1994). Периодизация на неолита в Югозападна България. ГДА НБУ 1, 269-282.
Перничева, Лиляна (2004).  Халколитни антропоморфни фигури от селищната могила Кирилово, Старозагорско. В: николов В. и др. (ред.), Праисторическа Тракия,
449-453, 460-464.
Першиц, А.И., Монгайт А.Л. & Алексеев В.П. (1982). История первобытного общества. Высшая школа.
Петков, Никола. (1959). Неолитното селище при Слатина. Археология 1-2, 100-105.
Петрова, В. (2003). Класификация на керамичните съдове от къснохалколитната култура Караново VI в Тракия. Археология 44, 2, 15-27.
Петрова, В. (2004).  Характеристика на керамичните съдове от III фаза на къснохалколитната култура Караново VI. В: Николов В. и др. (ред.), Праисторическа Тракия,
421-424, 429-432.
Перић, С. (1998). Вишеслоjна неолитска насеља и проблем културне стратиграфиjе неолита на териториjи Србиjе. Старинар 49, 11-38.
Перничева, Л. (1992). За финала на енеолита в Югозападна България. Археология 34,2, с.50.
Порожанов, Калин. (1998). Oбщество и държавност у траките. Средата на II – началото на I хил. пр.н.Хр. (в контекста на палеобалкано-западномалоазийската
общност). София: Българска академия на науките. Институт по Тракология. Studia Thracica 6.
Погожева, А.П. (1983). Антропоморфная пластика Триполья. Наука, Сибирское отделение. Новосибирск.
Попов, Водоля. (1996). Периодизация и хронология на неолитните и халколитните култури от поречието на р. Русенски Лом. Русе.
Попов, Димитър. (1995). Богът с много имена. Свят-Наука. София.
Пропп, В.Я. (1986). Исторические корни волшебной сказки. Изд. Ленинграского университета. Ленинград.Archaeology, Anthropology and Sociology of Enculturation and Health
Eurasian prehistory
Bibliography by Lolita Nikolova
© 2007-2012  Lolita Nikolova, PhD
Last updated: 6-25-12.