Cyrillic
А-B-V-G        D-E-Zh-Z        I-J-K-L        M-N-O-P        R-S-T-U        F-H-Ts-Ch        Sh-Sht-Yu-Ya
Latin
A-B-C        D-E-F        G-H-I        J-K-L      M-N-O        P-Q-R       S-T-U        V-W-X        Y-Z    
Радклиф-Браун, А.Р. (1997). Структура и функция в примитивното общество. Лик. София.
Радунчева, А. (1976). Виница. БАН. Разкопки и проучвания 6.
Радунчева, А. (1996а). Храмов комплекс и пазарище от времето на ранната новокаменна епоха. ГДА-НБУ 2-3, 119-132.
Радунчева, А. (1996б). Храмовият център до с. Долнослав, Пловдивско, и някои аспекти на ритуалността в края на каменномедната епоха. ГДА НБУ 2-3, 168-181.
Радунчева, А. (1999). Късноенеолитното общество в българските земи. Автореферат за …. “д.и.н.” София.
Радунчева, А. (2000). Организация на рудодобива и металургията в българските земи през каменномедната епоха. ГДА 4-5, 87-95.
Радунчева, А., Мацанова, В., Гацов, И., Ковачев, Г., Георгиев, Г., Чакалова, Е. & Божилова, Е. (2002). Неолитно селище до град Ракитово. БАН. София. Разкопки и
проучвания 29.
Рассамакин Ю.Я. (2000). Квитяновская культура: история и современное состояние проблемы. Стратум 2, 117-177.
Санев, В. & Стаменова, М. (1989). Неолитска населба “Страната” во село Ангелци. In: Зборник трудове. Струмица, 9-28.
Серто М. дьо (2002). Изобретяване на всекидневието : Т. I. : Изкуства на правене. ЛИК. София.
Сираков, Никола (1996). «Степната инвазия» на Балканите и преходът енеолит – бронзова епоха в светлината на каменни ансамбли от Северна България. ГДА-НБУ
2-3, 145-156.
Сираков Н., Гуадели Ж.-Л. (2003). Разкопки в пещерата Козарика, Белоградчишко (ранен-късен палеолит) през 2002 г. (Българо-френски изследователски проект на
АИМ-БАН и Institut de prehistoire et de geologie du quaternaire, univ. Bordeaux I – UMR 5808 CNRS). В: Торбатов С. (ред.), Археологически открития и разкопки през 2002
г., 11-13.
Сираков Н., Гуадели Ж.-Л. (2004). Разкопки на палеолитното находище Козарника, Белоградчишко. Торбатов С. и др. (ред.), Археологически открития и разкопки през
2003 г., 11-13.
Срејовић, Драгослав (1969). Лепенски Вир. Нова праисторијска култура у Подунављу. Београд.
Сталио, Б. & Галовић, Р. (1956). “Напрелье”. Неолитско населье код Новог пазара. Београд.
Сталио, Б. (1977). Неолит на тлу Србиje. Београд.
Сталио Б. (1992). Групно сахрањивање на Ајмани – Мала Врбица. ЗНМ 14, 1, 65-78.
Станев, Петър (2002). Самоводене. Неолитна селищна могила. Фабер. Велико Търново.
Стефанова, Морена (2004). Археологически проучвания на селище от ранната бронзова епоха при с. Михалич, Свиленградско, през 2002-2003 г. В: Торбатов С. и др.
(ред.), Археологически открития и разкопки през 2003 г., 49-50.
Стефанович, Марк (2003). Палеобалканските етноси и предизвикателствата на съвремеността. БАН. Институт по Тракология. Вулкан. София.
Сурхаско, Ю.Ю. (1985). Семейние обряди и верования карел. Наука. Ленинград.
Тодоров, Ц. (1998). Живот с другите : Опит по обща антропология. Наука и изкуство. София.
****Тодорова, Хенриета, Иванов Ст., Василев В., Хопф М., Квита Х., Кол Г. (1975). Селищната могила при Голямо Делчево. БАН. София. Разкопки и проучвания 5.
Тодорова, Хенриета., Василев В., Янушчиев З., Ковачева М., Вълев П. (1983). Овчарово. БАН. София. Разкопки и проучвания VIII.
Тодорова, Хенриета. (1986). Каменно-медната епоха в България. Наука и изкуство. София.
     See
World Culture Examiner,
Тодорова, Хенриета & Вайсов, Иван. (1993). Новокаменната епоха в България. Краят на седмо – шесто хилядолетие преди новата ера. София: Наука и изкуство.
Review in German by Todor Dimov in Eurasia Antiqua, 1, 1996, 327-329.
Тодорова-Пиргова, И. (2003). Баяния и магии. Университетско издателство “Проф. Марин Дринов”. София.
Токарев, С.А. (отв. ред.) (1977). Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Конец XIX – начало XX в. Весенние праздники. Наука. Москва.
Токарев, С.А. (отв. ред.) (1978). Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Конец XIX – начало XX в. Летне-осенние праздники.. Наука. Москва.
Токарев, С.А. (отв. ред.) (1983). Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. Наука. Москва.
Торбатов, С. (ред.) (2003). Археологически открития и разкопки през 2002 г. АИМ при БАН. София.
Торбатов, С., Бъчваров, К., Ников, К., Беливанова, А. & Димитров, П. (ред.) (2004). Археологически открития и разкопки през 2003 г. АИМ при БАН. София.

**** cyber-crime (psychotronic terror).Archaeology, Anthropology and Sociology of Enculturation and Health
Eurasian prehistory
Bibliography by Lolita Nikolova
© 2007-2011  Lolita Nikolova, PhD
Last updated:7-30-11
You can submit titles at lnikol@iianthropology.org (Subject: Eurasian bibliography)